Πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΔΟΜΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
COOKIES

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτού του ιστότοπου είναι ο Γεωργάρας Μιχαήλ με έδρα στη διεύθυνση: Βενιζέλου 8, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624 (ΑΦΜ 059900961, ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης). Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aetheleon.com.
Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να δηλώσετε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι Χρήσης») που διέπουν τόσο την χρήση του παρόντος ιστοτόπου όσο και των ιστοσελίδων που περιέχονται σε αυτόν, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι Όροι Χρήσης δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του παρόντος ιστοτόπου.
Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ως μέλος στον παρόντα ιστότοπο, ως χρήστες/ επισκέπτες του, ή χρησιμοποιείτε ως χρήστες/επισκέπτες το ηλεκτρονικό του κατάστημα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θεωρείται δεδομένο ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε χρήση του παρόντος ιστότοπου.
Η επιχείρηση δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολές, προσθήκες, διαγραφές και γενικότερες τροποποιήσεις των εφαρμοστέων Όρων Χρήσης και των προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, οι οποίες θα ισχύουν άμεσα, από τη γνωστοποίησή τους. Η γνωστοποίησή τους γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά η προσθήκη νέων Όρων Χρήσης στον ιστότοπο.
Δικαιούται επίσης να θέτει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θα αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των γενικών και των ειδικών Όρων Χρήσης υπερισχύουν οι ειδικοί. Εφόσον προβαίνετε σε χρήση του ιστότοπου μετά την πραγματοποίηση τροποποιήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω, θα θεωρείται δεδομένο ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις αυτές.
Σε περίπτωση τυχόν ακυρότητας κάποιων από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν επέρχεται ακυρότητα των υπόλοιπων.
Σε καμία περίπτωση δεν τεκμαίρεται κατάργηση Όρου Χρήσης ή παραίτηση από δικαίωμα της επιχείρησης εάν, για οποιοδήποτε λόγο δεν προβεί στην άσκηση δικαιώματός της που πηγάζει από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση παράβασης των παρόντων Όρων Χρήσης για λόγους ανωτέρας βίας.
Οι χρήστες/ επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου, φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου δεν προτρέπει ούτε συμβουλεύει με κανένα τρόπο, άμεσα ή έμμεσα τους χρήστες/επισκέπτες προς οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια.
Ο παρών ιστότοπος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και χωρίς να παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν υποχρέωση:
• Να τον χρησιμοποιούν σύμφωνα με το νόμο, με τα χρηστά ήθη, και με τους παρόντες Όρους Χρήσης,
• Να μην προβαίνουν σε δραστηριότητες αντίθετες στην καλή πίστη και τη δημόσια τάξη, να μην ενεργούν με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο, να θέσει σε κίνδυνο ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών μέσω του παρόντος ιστότοπου.
• Να μην διαδίδουν περιεχόμενο που κάνει διακρίσεις ως προς το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, την ιδεολογία, ή που αντιτίθεται με οποιοδήποτε τρόπο στην ηθική, τη δημόσια τάξη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την τιμή, την προσωπική ζωή και την εικόνα τρίτων.
• Να μην προκαλούν βλάβη στα πληροφοριακά ή λογισμικά συστήματα του ιστότοπου ή σε συνδεδεμένες ιστοσελίδες, να μην εισάγουν ή διαδίδουν στο διαδίκτυο ιούς ή άλλα συστήματα που πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες
• Να μην χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπου ή τις πληροφορίες του για να αποστέλλει διαφημίσεις, μηνύματα με εμπορικό σκοπό ή να συλλέγει και να αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία τρίτων.
• Να μην προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις άλλων χρηστών και να τροποποιήσουν ή πλαστογραφήσουν τα μηνύματά τους

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν εμπιστεύεται τον παρόντα ιστότοπο, καλείται να μην τον επισκέπτεται ούτε να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Επίσης ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία και προγράμματα, όπως ενδεικτικά time bombs, trojan horses.
Ο παρών ιστότοπος καθώς και οι παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανηλίκους η χρήση του, η επίσκεψή του και η σύναψη συναλλαγών μέσα σε αυτόν.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του παρόντος ιστοτόπου και του περιεχομένου του και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα για να αποφύγει τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν. Ο παρών ιστότοπος έχει ελεγχθεί για τη σωστή λειτουργία του, ωστόσο, η διαθεσιμότητά του επηρεάζεται και εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά το πλήθος των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε αυτόν, τον τεχνικό τους εξοπλισμό, λόγους ανωτέρας βίας, φυσικές καταστροφές, απεργίες, ακούσια σφάλματα στον προγραμματισμό και άλλες περιστάσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν ή να καταστήσουν αδύνατη την πρόσβαση στον ιστότοπο.
Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που η λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου τυχόν παρεμποδισθεί ή ανασταλεί εξαιτίας παραγόντων πέραν του ελέγχου και της βούλησής του.
Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για καμία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή ειδική ζημία που τυχόν προκληθεί από τη χρήση του, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου - παρά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων - όπως ενδεικτικά διαφυγόντα κέρδη, απώλεια προγραμμάτων στοιχείων και δεδομένων πχ από το πληροφοριακό πρόγραμμα του χρήστη/ επισκέπτη, διακοπή εργασιών, εξαιτίας ιδίως σφαλμάτων ή παραλείψεων στα περιεχόμενα, έλλειψη διαθεσιμότητας της θύρας ή διάδοσης ιών ή malware προγραμμάτων στα περιεχόμενα ακόμη και αν έχει γνωστοποιηθεί ρητά στην επιχείρηση η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας.
Από τον παρόντα ιστότοπο ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στο περιεχόμενο τρίτων ιστοτόπων. Καθόσον η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα διαρκούς ελέγχου των περιεχομένων που εισάγονται στον παρόντα ιστότοπο από τρίτους, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενό τους και δεν ευθύνεται για τη χρήση του περιεχομένου τους. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση θα προβαίνει στην άμεση κατάργηση της μετάβασης προς οποιονδήποτε ιστότοπο περιλαμβάνει περιεχόμενο που εναντιώνεται στην εθνική ή διεθνή νομοθεσία, την ηθική ή τη δημόσια τάξη, από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση σχετικά.
Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή υπερσυνδέσμων με εμπορικούς σκοπούς σε ιστοτόπους άλλους από τον www.aetheleon.com, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση στους ιστοτόπους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της επιχείρησης .
Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για πληροφορίες και περιεχόμενα που αποθηκεύονται, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σε συστήματα δημιουργίας blogs, σχόλια, κοινωνικά δίκτυα, φόρουμ, chats ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπει σε τρίτους την ανεξάρτητη δημοσίευση περιεχομένων στον ιστότοπο. Παρακαλούνται οι χρήστες/επισκέπτες που θεωρούν ότι εντοπίζουν στον ιστότοπο περιεχόμενο που θίγει ή αντιτίθεται στην εθνική η διεθνή νομοθεσία, δικαιώματα τρίτων, την ηθική ή τη δημόσια τάξη, να ενημερώνουν αμέσως τον ιδιοκτήτη του.
Καθόσον μέσω του ιστότοπου www.aetheleon.com δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας των χρηστών/ επισκεπτών, επιχείρηση δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για πιθανή επίσκεψη και χρήση του ιστοτόπου από ανηλίκους.
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαίτηση (αστική ή/και ποινική) που προβάλλεται ή ζημία που έχει επέλθει (πχ άμεση, έμμεση, επιγενόμενη, παρεπόμενη, αποθετική - όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών ή δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη κ.α.) σε χρήστη/επισκέπτη του παρόντος ιστοτόπου ή σε τρίτους για λόγους που αφορούν τη λειτουργία και/ή τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενη παρέμβαση τρίτου σε προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού.
Επίσης, η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημίες, βλάβες, μολύνσεις από ηλεκτρονικούς ιούς και/ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που τυχόν προκληθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο με το οποίο χρήστης/επισκέπτης συνδέεται με τον παρόντα ιστότοπο, ούτε για ζημία που σχετίζεται με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής, πτώσης γραμμής συστήματος κλπ
Η επιχείρηση προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να είναι έγκυρες, ακριβείς, πλήρεις και σαφείς οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου και ασφαλής η περιήγηση σε αυτόν. Ωστόσο δεν φέρει ευθύνη απέναντι στους χρήστες/επισκέπτες για την ασφάλεια και το περιεχόμενό του ιστοτόπου, καθόσον δεν είναι εφικτός η πλήρης, απόλυτος και διαρκής έλεγχος του συνόλου του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που οι χρήστες/επισκέπτες θεωρείται ότι αποδέχονται κατά τη χρήση του. Επιπλέον, η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων λόγω της χρήσης πληροφοριών, υλικών ή στοιχείων που περιέχει ο ιστότοπος, από επισκέπτες/χρήστες του.
Η επιχείρηση δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, να διαγράψει, να προσθέσει, να αναστείλει, να διακόψει ή να καταγγείλει οποιοδήποτε επιμέρους λειτουργικό τμήμα του ιστοτόπου αυτού, τόσο όσον αφορά τα περιεχόμενα όσο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν, ή τη μορφή με την οποία εντοπίζονται ή εμφανίζονται, όπως ενδεικτικά την διαθεσιμότητα προϊόντων ή υπηρεσιών, την περιγραφή τους, τις φωτογραφίες παρουσίασής τους κ.α.
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο και τη φύση του ιστοτόπου, να διακόψει ή να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ζημία ή παρενέργεια που οφείλεται στην εσφαλμένη επιλογή προϊόντων από το χρήστη/επισκέπτη, σε απρόσεκτη ή εσφαλμένη χρήση των προϊόντων. Σε περίπτωση ελαττώματος η ευθύνη της επιχείρησης περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασής του, εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων, ούτε για προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για καθυστέρηση στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών ή την παράδοση των προϊόντων για αιτίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά εξαιτίας ανωτέρας βίας, ακραίων/απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιάς, κατάστασης ανάγκης, ατυχήματος, απεργίας, παράνομης συμπεριφορά τρίτων, δυσλειτουργίας των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαίας χειροτέρευσης ή καταστροφής προϊόντων αφότου παραδοθούν προς αποστολή και πριν την παράδοση στον αγοραστή, παράνομων παρεμβάσεων του αντισυμβαλλόμενου ή τρίτου, δυσλειτουργίας Τραπεζικού φορέα, παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών, του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτυακής φιλοξενίας (host provider), του φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access provider), του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη ή εξαιτίας εσφαλμένης παροχής στοιχείων εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη και εν γένει εξαιτίας κάθε περιστατικού που δυσχεραίνει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της.
Η ευθύνη της επιχείρησης περιορίζεται αποκλειστικά στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του αγοραστή και οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτές εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.
Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κακή κατάσταση των προϊόντων που παραδίδονται εφόσον έλαβε όλα τα αναγκαία οφειλόμενα προληπτικά μέτρα και εφόσον η κακή κατάσταση δεν οφείλεται σε κακή φύλαξη των προϊόντων από την Aetheleon .
Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» και με κανένα τρόπο δεν παρέχεται ή συνεπάγεται κάποια άλλη εγγύηση.
Επιπλέον, επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή το περιεχόμενό του θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του χρήστη/επισκέπτη.
Καμία ευθύνη δεν φέρει η επιχείρηση, οι συνεργάτες της, τα στελέχη ή οι υπάλληλοί της, εξαιτίας ζημιών (πχ άμεσων, έμμεσων, επιγενόμενων, παρεπόμενων, αποθετικών) που τυχόν προκληθούν από την επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα του ιστότοπου και των περιεχομένων του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επικεφαλίδας και των εικόνων, σχεδίων, κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, έργων, εικονογραφήσεων, φωτογραφιών ή βιομηχανικών σχεδίων, του ήχου, των μαγνητοσκοπήσεων, των εμπορικών επωνυμιών, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή τρίτων κατόχων που έχουν εξουσιοδοτήσει την χρήση τους στον παρόντα ιστότοπο και προστατεύονται από την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, εγγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταφόρτωση, διάδοση, μετάδοση και δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της διάθεσης, μερικής ή ολικής, των περιεχομένων του παρόντος ιστοτόπου, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, σε οποιοδήποτε είδος συσκευής ή με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της επιχείρησης.
Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται την υποχρέωση σεβασμού των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Ο χρήστης/επισκέπτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τα περιεχόμενά του για προσωπική του χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται και ο χρήστης/επισκέπτης θα χρειαστεί να ζητήσει την ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση της επιχείρησης. Ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διαγραφή, τροποποίηση, αποφυγή ή πλαστογράφηση οποιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στον ιστότοπο.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι προαναφερθέντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Στην περίπτωση που αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο κρίνει κάποια διάταξη άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει η ισχύς της, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης. Αρμόδια δικαστήρια για διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή αφορά τους παρόντες Όρους Χρήσης, είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει ο χρήστης/επισκέπτης κατά την εγγραφή του, ή στη φόρμα ολοκλήρωσης παραγγελίας, ή στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή ενημερωτικού υλικού, ή κατά την επικοινωνία του ή τη συμμετοχή του σε έρευνες ή προσφορές (ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), γίνεται από τον Μιχάλη Γεωργάρα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:
• Την επεξεργασία και την εκτέλεση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης μέσω του ιστοτόπου www.aetheleon.com
• Την αποστολή των προϊόντων σε αυτόν.
• Την ενημέρωσή του για την πορεία της παραγγελίας.
• Τη διαχείριση και αποστολή εντύπων παραστατικών αγοράς (πχ απόδειξη, τιμολόγιο).
• Την απάντηση σε ερωτήματα καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας.
• Τη διαχείριση και αποστολή πληροφοριών σχετικά με προσφορές, νέα ή ενημερωτικό υλικό εν γένει, εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συναινέσει σχετικά.
Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, παραχωρούνται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, εκτός από την περίπτωση των στοιχείων που παραχωρούν τρίτα πρόσωπα για την αποστολή δώρου.
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στις συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφορών
στο πλαίσιο της αποστολής των προϊόντων στον χρήστη/επισκέπτη, εκτελώντας την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της επιχείρησης, καθώς και σε Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη αποτελούν η εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας, νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης (π.χ. έκδοση παραστατικών), η συναίνεση/ συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη και το έννομο συμφέρον της επιχείρησης.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/επισκέπτης τηρούνται με όλα τα δέοντα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και ιδίως με τεχνικές ασφάλειας όπως firewalls, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και μηχανισμούς κρυπτογράφησης, με στόχο την αποφυγή μη εγκεκριμένης πρόσβασης στα στοιχεία και την εγγύηση της εμπιστευτικότητάς τους. Για την επίτευξη των παραπάνω, ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται την χορήγηση δεδομένων με στόχο την επαλήθευση του ελέγχου πρόσβασης.
Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται:
• Να ζητήσει οποτεδήποτε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των δεδομένων του καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
• Να αντιτεθεί στην επεξεργασία τους
• Να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσει τη διαβίβασή τους σε τρίτο, χωρίς ο υπεύθυνος επεξεργασίας να προβάλει αντίρρηση.
• Να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή πριν από την ανάκληση
• Να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει νόμιμος λόγος.
• Να μην αποτελεί αντικείμενο απόφασης που λαμβάνεται βάσει αυτόματης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της διαχείρισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σημαντικά. Ωστόσο, η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που η απόφαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα στον χρήστη/ επισκέπτη και στην επιχείρηση, στην περίπτωση που η απόφαση επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του χρήστη/επισκέπτη ή στην περίπτωση που η απόφαση βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη.
Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@aetheleon.com.
Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/ επισκέπτη διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων, απάντησης ερωτημάτων, πραγματοποίησης βελτιώσεων, και πλήρωσης των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο κινητό, στο τάμπλετ ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή του χρήστη/επισκέπτη ενός ιστοτόπου. Εξυπηρετούν την τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την πλοήγηση του χρήστη/επισκέπτη στον ιστότοπο/εφαρμογή κινητού, τα οποία χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πώλησης. Επίσης εξυπηρετούν στον καθορισμό των δημοφιλών ιστότοπων ή σκοπούς μάρκετινγκ και διευκολύνουν την επίσκεψη και την πλοήγηση του χρήστη/επισκέπτη στον ιστότοπο που επιθυμεί. Τα cookies δεν θέτουν σε κίνδυνο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη.
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες όταν κάποιος χρήστης/επισκέπτης πραγματοποιεί περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εν γένει στον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορεί ο ιστότοπος www.aetheleon.com να παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ουσιώδεις υπηρεσίες όπως ενημέρωση για την πορεία των παραγγελιών, προσθήκη προϊόντων στο καλάθι παραγγελιών κ.α.
Εφόσον κάποιος αντιτίθεται στη συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του στο διαδίκτυο (browser) ώστε να διαγράψει τα cookies που ήδη έχουν αποθηκευτεί στο σκληρό του δίσκο και να επιλέξει είτε την αυτόματη απόρριψη όλων των εισερχόμενων cookies, είτε να ερωτάται και να επιλέγει την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε φορά που πρόκειται να εγκατασταθεί ένα cookie. Ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζει ο χρήστης/επισκέπτης ότι η απόρριψη των cookies δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατη τη χρήση υπηρεσιών και τμημάτων του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος www.aetheleon.com μπορεί να ανανεώνει τις παραπάνω πληροφορίες ώστε να αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία που ισχύουν για τα cookies ανά πάσα στιγμή.